Aflyst pga. Corona restriktioner

Ny dato og ny indkaldelse udsendes når det er muligt - og lovligt at forsamles igen

Generalforsamling 2020

Til Medlemmerne af Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand

 

Der indkaldes hermed til

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand

 

Bestyrelsen beder om, at der kun deltager en person fra hver husstand af hensyn til at mindske forsamlingens størrelse.

Tilmelding skal ske til kontakt@stauningvesterstrand.dk senest den 9. september 2020

Der vil være kaffe og brød til generalforsamlingen, som foregår siddende, og jfr. reglerne for forsamlinger beder vi om, at man bliver siddende under hele generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingen finder sted

Lørdag den 26. september 2020 kl. 10.00 i Lem Hallen, Skolebakken 20, Lem st.

 

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden

 2. Valg af dirigent

 3. Godkendelse af dagsorden

 4. Valg af referent og stemmetællere

 5. Bestyrelsens beretning ved formanden

 6. Kassererens reviderede regnskab
  (print regnskabet fra hjemmesiden og medbring det venligst)

 7. Vedtagelse af næste års budget og kontingent
  Bestyrelsen foreslår forhøjelse af kontingent til kr. 1.500,00 årligt
  (print budgetter fra hjemmesiden og medbring det venligst)

 8. Forslag fra bestyrelsen
  Forslag om ændring af vedtægternes § 5.3 og ny § 6.3
  Forslaget følger af forslag fra medlemmerne sidste år om at måtte godkende beretning og regnskab

 9. Forslag fra medlemmerne
  Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne

 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
  - Karen Marie Nielsen –genopstiller ikke
  - Jørgen Risom – genopstiller ikke

 11. Valg af 3 suppleanter
  Følgende suppleanter er på valg:
  - Børge Nielsen, Gyvelvej – villig til genvalg  
  - Jørgen Lund, Klitrosevej – villig til genvalg
  - Per Nielsen, Klitrosevej – villig til genvalg  

 12. Valg af revisorer
  Følgende revisorer er på valg:
  - Revisor Jesper Broberg, Syrenvej – villig til genvalg
  - Revisor Tove Sørensen, Brombærvej –villig til genvalg  

 13. Valg af revisorsuppleant
  Følgende revisorsuppleanter er på valg:
  - Revisorsuppleant Peder Morre, Klitrosevej – villig til genvalg  

 14. Eventuelt


 

Der indkaldes hermed til

Ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand

 

Den ekstraordinære generalforsamling finder sted

Lørdag den 26. september 2020 i Lem Hallen jfr. vedtægternes § 13.
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Godkendelse af dagsorden

 3. Valg af referent og stemmetællere

 4. Afstemning om bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer

 5. Eventuelt

 

Vedtægternes §13 kort:

Såfremt bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer ikke vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte på generalforsamlingen og ikke mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, skal vedtægtsændringerne behandles på en ekstraordinær generalforsamling.

Den ekstraordinære generalforsamling kan vedtage ændringerne, hvis 2/3 af de fremmødte stemme for ændringen, uanset hvor mange medlemmer der er tilstede.

 

Ringkøbing-Skjern kommune skal ikke godkende disse vedtægtsændringer, da de ikke indeholder ændringer i forhold til lokalplanen, men skal dog have dem tilsendt til orientering, såfremt generalforsamlingen godkender ændringerne.

 

 

Begrundelse af forslag om forhøjelse af kontingent:

 

Bestyrelsen har i det seneste år konstateret, at der er et større behov for klimasikring af vores område- Dette behov er dels løbende dels opsparing til større investeringer. Det er der ikke råderum til i vores nuværende budget. Samtidig er der behov for en større arbejdskapital til fornyelser af vores fælles faciliteter, når der opstår behov.

Forslaget uddybes yderligere på generalforsamlingen og i beretningen fra bestyrelsen.

 

 

Begrundelse af forslag om ændring af vedtægter

 

Bestyrelsen har taget ønsket sidste års generalforsamling til efterretning. Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen får mulighed for at godkende såvel beretning som årsregnskab.

Hvis forsamlingen ikke kan give sin godkendelse, skal bestyrelsen have uddybet, hvad der er utilfredshed med, så bestyrelsen kan agere i forhold til det fremadrettet.

© Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand created with Wix.com