top of page

Generalforsamling 2020 + 2021

Til Medlemmerne af Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand

 

Der indkaldes hermed til

Ordinær generalforsamling for 2020 og 2021 i Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand

 

Tilmelding skal ske til kontakt@stauningvesterstrand.dk senest den 2. august 2021

Der vil være kaffe og brød til generalforsamlingen, som foregår siddende, og jfr. reglerne for forsamlinger beder vi om, at man bliver siddende under hele generalforsamlingen.

Deltagerne bør være opmærksomme på gældende regler for test og coronapas.

Generalforsamlingen finder sted

Lørdag den 14. august 2021 kl. 10.00 i Lem Hallen, Skolebakken 20, Lem st.

 

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden

 2. Valg af dirigent

 3. Godkendelse af dagsorden

 4. Valg af referent og stemmetællere

 5. Bestyrelsens beretning ved formanden

 6. a) Kassererens reviderede regnskab for 2019
  b) Kassererens reviderede regnskab for 2020
  (print regnskabet fra hjemmesiden og medbring det venligst)

 7. a) Vedtagelse af budget for 2021 og kontingent
  Bestyrelsen foreslår forhøjelse af kontingent til kr. 1.500,00 årligt - alternativt godkendelse af de-fakto forhøjelse til kr. 1.250,00
  b) Vedtagelse af budget for 2022 og kontingent
  Bestyrelsen foreslår forhøjelse af kontingentet til kr. 1.500,00 årligt
  (print budgetter fra hjemmesiden og medbring det venligst)

 8. Forslag fra bestyrelsen
  Forslag om ændring af vedtægternes § 5.3 og ny § 6.3
  Forslaget følger af forslag fra medlemmerne sidste år om at måtte godkende beretning og regnskab

 9. Forslag fra medlemmerne
  Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne

 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Valghandling sker for et år ad gangen
  a) Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg for 2020:
  Valg sker for en 1-årig periode
  - Karen Marie Nielsen –genopstiller ikke
  - Jørgen Risom – genopstiller ikke
  b) Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg for 2021:
  Valg sker for en 2-årig periode
  - Jan Christiansen - villig til genvalg
  - Ellen Margrethe Højberg - villig til genvalg
  - Helle Veland - villig til genvalg

 11. Valg af 3 suppleanter
  Følgende suppleanter er på valg:
  - Børge Nielsen, Gyvelvej – villig til genvalg  
  - Jørgen Lund, Klitrosevej – genopstiller ikke
  - Per Nielsen, Klitrosevej – genopstiller ikke 

 12. Valg af revisorer
  Følgende revisorer er på valg:
  - Revisor Jesper Broberg, Syrenvej – genopstiller ikke
  - Revisor Tove Sørensen, Brombærvej –villig til genvalg  

 13. Valg af revisorsuppleant
  Følgende revisorsuppleanter er på valg:
  - Revisorsuppleant Peder Morre, Klitrosevej – villig til genvalg  

 14. Eventuelt


 

Der indkaldes hermed til

Ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand

 

Den ekstraordinære generalforsamling finder sted

Lørdag den 14. august 2021 i Lem Hallen jfr. vedtægternes § 13.
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Godkendelse af dagsorden

 3. Valg af referent og stemmetællere

 4. Afstemning om bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer

 5. Eventuelt

 

Vedtægternes §13 kort:

Såfremt bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer ikke vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte på generalforsamlingen og ikke mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, skal vedtægtsændringerne behandles på en ekstraordinær generalforsamling.

Den ekstraordinære generalforsamling kan vedtage ændringerne, hvis 2/3 af de fremmødte stemme for ændringen, uanset hvor mange medlemmer der er tilstede.

 

Ringkøbing-Skjern kommune skal ikke godkende disse vedtægtsændringer, da de ikke indeholder ændringer i forhold til lokalplanen, men skal dog have dem tilsendt til orientering, såfremt generalforsamlingen godkender ændringerne.

 

 

Begrundelse af forslag om forhøjelse af kontingent:

 

Bestyrelsen har i det seneste år konstateret, at der er et større behov for klimasikring af vores område- Dette behov er dels løbende dels opsparing til større investeringer. Det er der ikke råderum til i vores nuværende budget. Samtidig er der behov for en større arbejdskapital til fornyelser af vores fælles faciliteter, når der opstår behov.

Forslaget uddybes yderligere på generalforsamlingen og i beretningen fra bestyrelsen.

 

 

Begrundelse af forslag om ændring af vedtægter

 

Bestyrelsen har taget ønsket sidste års generalforsamling til efterretning. Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen får mulighed for at godkende såvel beretning som årsregnskab.

Hvis forsamlingen ikke kan give sin godkendelse, skal bestyrelsen have uddybet, hvad der er utilfredshed med, så bestyrelsen kan agere i forhold til det fremadrettet.

bottom of page