top of page

Stauning Batteriet

Stauning Batteri blev etableret af tyskerne under 2. verdenskrig,

som en del af Atlantvolden.

 

Anlægget er i sin arkitektur identisk med f.eks. anlæggene i Normandiet,

og der var installeret 4 stk. 19,6 cm kanoner fra 1. verdenskrig.

 

Området er ikke umiddelbart tilgængeligt, idet det er indhegnet, fordi

der går kreaturer på arealet

Til højre ses den store kanonbunker, som den ser ud i dag.

 

Her lå i 1944 et par ret høje klitter nøjagtig øst for Hvide Sande. Heri blev kanonbunkeren anbragt.

Formålet med anlæggelsen af Stauning Batteriet var at hindre en landgang mellem Nymindegab

og Houvig og beskytte havnen i Hvide Sande.

 

Det fortælles, at den kanon, der blev opstillet i kanonbunkeren, var en gammel fæstningskanon fra ca. 1900, som tyskerne havde erobret i Frankrig.

 

Kun et par måneder før krigens afslutning var batteriet udbygget og der

blev foretaget en prøveskydning med kanonen. Soldaterne var dog så

nervøse ved de gamle kanoner, at der ved første prøveskud blev brugt

så lille en krudtladning, at øvelsesgranaten landede med et bump kun

10 m fra kanonen.

 

Da der senere blev prøveskudt med fuld ladning blev næsten alle vinduer

blæst ud i stor omkreds.

Fra Stauningvej går den cementvej, som blev anlagt af tyskerne næsten

hele vejen ind til sommerhusområdet. I cementen kan man finde aftryk efter tyskernes støvler og hestenes sko.

Ligeledes ses forskellige årstal, som markerer, hvornår støbningen er foretaget.

 

Kilde: Fæstningsværker i Ringkjøbing Amt af Bent B. Anthonisen i samarbejde med Karsten Juul.

Udgivet i 1989.

Stauning Battery was established by the Germans during World War II as part of the Atlantic Wall.

 

In its architecture, the establishment is identical to those in, for example, Normandy, and

four 19.6 cm canons from the First World War were installed.

 

There is no immediate access to the area as it is fenced in because of cattle.

 

On the right, you can see the large canon bunker as it looks today.

 

In 1944, there were a couple of quite high dunes due east of Hvide Sande.

This is where the canon bunker was placed. The purpose of building the

Stauning Battery was to prevent landing between Nymindegab and Houvig

and to protect the harbour at Hvide Sande.

 

It is said that the canon which was installed in the bunker was an old

fortress canon from around 1900 which the Germans had captured in France.

 

The battery was completed just a couple of months before the end of the

war and the canon was test fired. The soldiers were so nervous about the

old canons, however, that the charge of gunpowder used in the first test f

iring was so small that the dummy shell landed with a thud just ten metres from the canon.

 

In a subsequent test firing with full charge, almost all windows were blown out for miles around.

 

The concrete road which was built by the Germans goes from the road Stauningvej almost all the way to the holiday cottage area. You’ll find imprints of the Germans’ boots and the horses’ shoes in the concrete. You’ll also see various years which mark the time of pouring.

 

Source: Fæstningsværker i Ringkjøbing Amt (Fortifications in Ringkjøbing County) by Bent B. Anthonisen in co-operation with Karsten Juul. Published in 1989.

Die Stauning Batterie wurde während des 2. Weltkriegs von den Deutschen als Teil des

Atlantikwalls errichtet.

 

Die Architektur der Anlage ist mit z. B. den Anlagen in der Normandie identisch.

Es wurden vier 19,6 cm Kanonen aus dem 1. Weltkrieg aufgestellt.

 

Das Gebiet ist unmittelbar nicht zugänglich, da es eingezäunt ist, weil Vieh auf den Flächen weidet.

 

Rechts sieht man den großen Kanonenbunker, wie er heute aussieht.

 

Hier lagen 1944 ein paar recht hohe Dünen genau östlich von Hvide Sande. In ihnen wurde der

Kanonenbunker angebracht. Zweck der Anlage der Stauning Batterie war es, eine Truppenlandung

zwischen Nymindegab und Houvig zu verhindern und den Hafen von Hvide Sande zu beschützen.

 

Es wird berichtet, dass die Kanone, die im Kanonenbunker aufgestellt wurde, eine alte

Festungskanone aus der Zeit um 1900 war, die die Deutschen in Frankreich erobert hatten.

 

Nur ein paar Monate vor Kriegsende war die Batterie ausgebaut worden und es wurde ein Übungsschießen mit der Kanone durchgeführt. Die Soldaten waren jedoch so nervös im Umgang mit den alten Kanonen, dass beim ersten Probeschuss so wenig Schießpulver verwendet wurde, dass die Übungsgranate nur 10 m von der Kanone entfernt heftig einschlug.

 

Als später mit einer vollen Ladung geübt wurde, zersprangen fast alle Fenstergläser in einem großen Umkreis.

 

Vom Weg Stauningvej führt der Zementweg, der von den Deutschen angelegt wurde, fast ganz bis in das Ferienhausgebiet. Im Zement kann man Abdrücke der Stiefel der Deutschen und der Pferdehufe sehen. Auch erkennt man verschiedene Jahreszahlen, die markieren, wann die Strasse entstanden ist.  

 

Quelle: Fæstningsværker i Ringkjøbing Amt von Bent B. Anthonisen in Zusammenarbeit mit Karsten Juul. 1989 herausgegeben.

bottom of page